ҳ ҷ ҳққ ҳ қҳ .
ӣ ҳ
5 November 2019 (08:07)
5 November 2019 (08:04)
1 November 2019 (15:06)
29 October 2019 (06:07)
24 October 2019 (09:53)


ҳ қӣ
Ҷ Ӯ Ӣ

22 2019 қ Ҷҳ ҷ 26- Қҳ ҳ Ҷҳ ҷ ҳ Ҷҳ ҷ, , ҷ Ҳ ҳ ҳ ҳ Ҳ, ҳ ҷ ӣ .

ғ ҷ қӣ Ҳ ҳ 26- Қҳ ҳ Ҷҳ ҷ ҳ , ҳ , Ҷҳ ҷ ҷ ҳ ҳ Ҳ Ҷҳ ҷ, Ҷҳ ҷ, , ҳ Қҳ ҳ Ҷҳ ҷ, ҳ ӣ ҳ ҳ ҳ қ .

ҳ Ҷҳ ҷ, . , ҷ ҷ ҳ ҷ ҷ ҳӣ ҷ қ ҳ ҳққ ҳ ҳ қ ӣ, ҳ ӯ ҷ ҳ ҳӣ ҳ .

ҷ Ҳ ҳ ҳ Ҳ , 26 Қҳ ҳ Ҷҳ ҷ ӯҳ cap , ҳ ҳ . Қҳ ҳ ӯ қ ӣ, ҳ ҳ , ҳ қ .

ҷ ҳ Ҳ , қ , ҳ ӯ ҳӣ, ӣ ҳққ ҷ, ҳ ҳ ҳ ҳ , ҳ ҷ ӣ қ ҳ ҳ .

Ҷ .